Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä:
SVVK Suomen Verkkoviestintäkeskus
Verkkoviestintäkonsultit Oy
Piiponraitti 1
37500 Lempäälä
puh. 0942890653

2. Rekisteriasioista vastaava:
Asiakasrekisterivastaava
puh 0942890653
asiakaspalvelu@verkkoviestintakeskus.fi

3. Rekisterin nimi
SVVK Suomen Verkkoviestintäkeskuksen asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri/markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään Verkkoviestintäkonsultit Oy:n oikeutettujen etujen toteuttamiseksi tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi/valmistelemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietoja käytetään potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kontaktointiin, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palveluiden tuottamiseen ja markkinointiin, laskutukseen sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin. Henkilötietojen antaminen on asiakassopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

- asiakasnumero
- yrityksen nimi
- yrityksen aputoiminimi
- y-tunnus
- yhteyshenkilön nimi
- sähköpostiosoite
- katuosoite
- postinumero
- postitoimipaikka
- yrityksen kotisivujen osoite
- asiointikieli
- puhelunauhoitteet
- asiakaspalvelutapahtumien tiedot
- asiakkaan maksukykyyn liittyviä tietoja

Rekisterissä voidaan käsitellä palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
- laskutusosoite

Rekisteriin kirjataan tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Rekisteriin voidaan kirjata asiakkaan itse markkinointi- tai asiakaspalvelutilanteessa ilmoittamat personoivat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään, mutta niitä voidaan kerätä ja päivittää myös yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, luottotietorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Verkkoviestintäkonsulttien lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin ja yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot kerätty. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5) vuoden välein. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja asiakkuuksien hallinnan ja markkinoinnin tarkoituksissa.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukainen oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

12. Oikaisuoikeus
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaan oikeus esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskeva pyyntö.

13. Muut henkilötietotietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukainen oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä kirjallisesti kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen, puhelinnumeroon tai käyttää kotisivuilta (svvk.fi) löytyvää yhteydenottolomaketta.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Vieritä ylös